Hva er forskjellen på arbeidsreise og yrkesreise?

Om reiser en ansatt foretar er arbeidsreise eller yrkesreise, har betydning for utbetaling av skattefri bilgodtgjørelse og skattlegging for bruk av yrkesbil.

Skattereglene er svært detaljerte når det gjelder klassifiseringen av arbeidsreise eller yrkesreise. Ofte kan det være vanskelig, både for arbeidsgiver og arbeidstaker, å vurdere om reisen som er foretatt er en arbeidsreise eller en yrkesreise. Det er imidlertid arbeidsgivers ansvar å ha kunnskap om regelverket og dermed foreta korrekte beregninger av skattefrie og skattepliktige fordeler, og innberette dette riktig i a-meldingene.

Bilgodtgjørelse
Ett av vilkårene for utbetaling av skattefri bilgodtgjørelse er at reisen en ansatt foretar er en yrkesreise. Andre vilkår er korrekt utfylt reiseregning (kjørebok), og at satsen som utbetales er innenfor Skattedirektoratets forskuddssats.

Yrkesbil
Ansatte som disponerer yrkesbil, skal som hovedregel skattlegges etter en sjablonmodell. Er det installert elektronisk kjørebok kan ansatte skattlegges etter faktisk kjørte kilometer privat.

Hovedregel
Arbeidsreise er privatkjøring og utbetaling av bilgodtgjørelse skal skattlegges. Bruk av yrkesbil er også skattepliktig når bilen benyttes på arbeidsreiser. Kjøring mellom hjem og fast arbeidssted er som hovedregel en arbeidsreise, mens kjøring mellom hjem og et ikke fast arbeidssted som hovedregel er en yrkesreise.

2-ukers-regelen
Et arbeidssted hvor man normalt ikke utfører arbeid, blir et fast arbeidssted i tillegg til andre faste arbeidssteder, når man arbeider der sammenhengende i mer enn to uker.

Er 2-ukers-kravet oppfylt, vil arbeidsstedet være fast fra første dag (ikke fra den dagen 2-ukers-kravet oppfylles). 2-ukers-perioden behøver ikke å ligge innenfor samme kalendermåned.

Eksempel: Nina jobber som systemkonsulent med fast arbeidssted på kontoret på Hadeland. I 3 sammenhengende uker i mars skal hun jobbe hos en kunde i Oslo. Kundens adresse i Oslo blir fra første dag hennes faste arbeidssted i tillegg til hennes faste kontorplass på Hadeland. All kjøring i mars er derved til faste arbeidssteder.

Får hun bilgodtgjørelse for kjøring til Oslo, blir det skattepliktig i sin helhet. Har hun yrkesbil med elektronisk kjørebok skal hun skattlegges med kr 3,40 pr km for alle dagene til Oslo.

Får hun dekket reiseutgifter til Oslo på andre måter, f eks togbilletter, vil det være skattepliktig for alle dagene.

Fravær en dag for å utføre arbeid et annet sted, vil bryte 2-ukersfristen umiddelbart. Fravær fra arbeidet på inntil tre sammenhengende dager, pga. sykdom, ferie, avspasering mv., påvirker imidlertid ikke anvendelsen av 2-ukers-grensen. En som har fri lørdag og søndag, anses ikke å bryte den sammenhengende perioden om man også tar fri på fredag og mandag. Fravær på torsdag og fredag i én uke, og mandag og tirsdag uken etter, regnes som fravær i fire sammenhengende dager.

Ved fravær som avbryter fristen, anvendes 2-ukers-regelen særskilt for hver periode før og etter fraværet. I forskrift til skatteloven kan du lese mer om klassifisering av reise som arbeidsreise eller yrkesreise.

Kilde: Visma

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss