Korona - permitteringer, varselfrister og lønnsplikter

Det er i disse dager mye som skjer rundt Korona. Vi har her samlet sammen informasjon om permitteringer, sykemeldinger, varselfrister og lønnsplikter som gjelder for deg som arbeidsgiver i denne situasjonen.

Permitteringer som følge av Koronaviruset

For at en arbeidsgiver skal kunne gå til det skrittet å permittere ansatte må årsaken være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. Vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er som hovedregel oppfylt dersom det kan dokumenteres at partene er enige om at grunnlaget for permitteringen foreligger.

Varselfrist ved permittering

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne på forhånd om forestående permittering. Som hovedregel er varselfristen 14 dager. Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser er varselfristen 2 dager.

Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være uforventet eller uforutsett. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet.

Endringer i arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiver må normalt betale den permitterte lønn de 15 første dagene, dette kalles arbeidsgiverperiode. Stortinget har vedtatt å redusere denne til 2 dager. Dette gjelder fra 20. mars. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt før 20. mars, slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.

Forskuttering dagpenger

Dersom permitterende arbeidsgiver har forskuttert stønaden i form av lønn i stønadsperioden refunderes utbetalt lønn, oppad begrenset til seks ganger grunnbeløpet per år.

Arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020.

Arbeidsgivere må fremme søknad om refusjon til NAV innen 31. oktober 2020, på den måten NAV bestemmer. NAV jobber med å få på plass en digital søknads- og utbetalingsfunksjon, mer informasjon om det finnes på denne nettsiden.

Arbeids- og velferdsetaten kan kreve at arbeidsgivere dokumenterer grunnlaget for refusjonskravet.

Hvem kan permitteres

I hovedsak er det personer som defineres som arbeidstakere som kan permitteres. Innehaver av enkeltpersonforetak defineres som selvstendig næringsdrivende og kan ikke permittere seg selv. Ansatte i eget aksjeselskap anses som arbeidstakere og har normalt rett til dagpenger ved permittering. Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans.

Dagpenger

Nå sikres permittert 100 prosent lønn inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp fra dag tre til og med dag 20. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden.  Arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. 

Ytelsen utbetales for de første 18 ukedagene etter utløpet av arbeidsgiverperioden. Perioden omfatter mao. 18 kalenderdager, men lørdag og søndag tas ikke med i tellingen.  Ytelsen gis uavhengig av om arbeidstakeren skulle hatt tjenestefri eller fravær. En forutsetning for å få lønnskompensasjon er at permitterte søker om dagpenger under permittering.

Dagpengene for permitterte og de som blir ordinært ledige, oppjusteres til 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G. For dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G utbetales 62,4 prosent.

Videre senkes den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger og kravet om tre dagers ventetid oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt.

Kravet til redusert arbeidstid endres, fra minimum 50 til minimum 40 prosent. Denne endringen sørger for at fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, også får rett til dagpenger.

Forskudd på dagpenger betalt av arbeidsgiver

Hvis du har utbetalt lønn utover de 2 dagene med arbeidsgiverperiode før 20. mars, etter tidligere regler, vil ikke disse refunderes. Lønn du har utbetalt utover de 2 dagene etter 20.mars, kan du få refundert av NAV. Du får ikke refusjon for permitteringer som blir iverksatt 20. april eller senere. NAV jobber med løsning for å søke om refusjon.

Omsorgspenger ved stengte skoler og barnehager

Du kan bruke omsorgspenger hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset.

Regjeringen har vedtatt å doble omsorgsdager ut 2020. Fra og med 13. mars kan du som arbeidsgiver få refusjon fra 4. dag. Har du betalt ut 3 dager eller mer tidligere i 2020, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020. Dette betyr at de 3 dagene som du som arbeidsgiver dekker kan ha vært før 13. mars 2020. Har du for eksempel betalt ut 5 dager før 13. mars, kan du få refusjon fra og med 13. mars fordi det allerede er betalt ut mer enn de 3 dagene du som arbeidsgiver skal dekke.

NAV oppfordrer til å samle refusjonskravene og ikke sende for mange krav men for større perioder. Krav om refusjon sendes i inntektsmeldingen.

I tillegg innføres en regel som åpner for at den ene forelderen kan overføre sin kvote til den andre. I utgangspunktet ønsker regjeringen at denne adgangen kun skal brukes der den ene omsorgspersonen er i en jobb som defineres som samfunnskritisk. Av praktiske årsaker er likevel adgangen gjort generell.

Koronarelatert sykefravær

Dersom arbeidstaker er satt i karantene av hensyn til smittebegrensning, vil situasjonen i henhold til NAVs fortolkning kunne gi grunnlag for sykemelding og rett til sykepenger dersom vedkommende ikke kan arbeide. Stortinget har vedtatt flere lovendringer i denne forbindelse:

  • Arbeidsgivere kun skal betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert fravær. De nye reglene har tilbakevirkende kraft fra 16. mars. Det betyr at sykemeldinger utstedt tidligere enn 16. mars har arbeidsgiverperiode frem til 15. mars. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger. Arbeidsgiveren kan forskuttere hele arbeidsgiverperioden på 16 dager, NAV vil senere refundere fra fjerde dag. Fra 1. juni er det ikke lenger et krav at arbeidsgiver skal forskuttere dette.

1. april fikk Nav klar portalen for å søke om refusjon på Koronarelaterte sykepenger. Foreløpig er det kun mulig å søke om ett og ett tilfelle. Hvis din bedrift har mulighet til å vente med å søke refusjon, vil det komme mulighet for å sende samlekrav om noen dager. Frist for å søke om refusjoner er utvidet fra 3 til 9 måneder.

Søk om refusjon av Koronarelaterte sykepenger her

Til deg som selvstendig næringsdrivende

Hvis inntektsgrunnlaget ditt blir svekket fremover kan du redusere skatten. Det gjøres på skatteetaten sine sider.

Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende som forfaller 15/3 utsettes til 1.mai.

Bare ta kontakt med oss hvis du har behov for hjelp til dette.

Husk også at du som selvstendig næringsdrivende ikke kan permittere deg selv. Hvis du blir syk må du passe på å få sykmelding. Dette gjelder også deg som har aksjeselskap.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende gis nå rett til bruk av omsorgsdager på lik linje med ansatte fra dag 4 med 100% av beregningsgrunnlaget. 

Sykepengereglene vil gjelde også for frilansere og selvstendig næringsdrivende, slik at NAV utbetaler sykepenger allerede fra fjerde dag for disse gruppene, mot tidligere fra dag 17. Også her er det tilbakevirkende kraft til 16. mars.

Mal permitteringsvarsel

Kilder: Nav, NHO, Regjeringen.

Info til deg som permittert arbeidstaker:

Når man blir permittert må man søke om dagpenger og registrere seg som arbeidssøker. Dette må sendes senest samme dag som man ønsker dagpengene.

Du finner alle skjemaer du trenger på Nav sine sider.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss