Korona - nye frister og satser

Det har gjennom de siste ukene skjedd mye på området næringsliv og det kan være vanskelig å få full kontroll. Her er derfor en oversikt over nye betalingsfrister og satser som er vedtatt nå.

Satser og frister som gjelder nå:

  • Den lave satsen i merverdiavgiften, som omfatter persontransport, overnatting og deler av kultursektoren, reduseres fra 12 til 6 prosent i perioden fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020.
  • Fristen for innbetaling av første termin for merverdiavgift 14. april utsettes til 10. juni 2020.
  • Fristen for innbetaling av andre terminen for forskuddsskatt for selskap utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten.
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 17. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten. Merk at fristen for å rapportere i a-melding er uendret og fortsatt er den 5. hver måned. 
  • Innbetaling for første termin forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere er utsatt fra 16. mars til 4. mai. 2. termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.
  • Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

Forslag som ikke er vedtatt:

  • I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å utsette fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for 3. termin  fra 15. juli til 15. oktober.

  • Det er sendt ut høringsforslag om utsettelse av årsregnskapsfristen. I høringsnotatet foreslås det at fristene for å fastsette årsregnskap og årsberetning, utsettes med to måneder, til 31. august, i 2020. Det samme gjelder fristen for å avgi revisjonsberetning. Det foreslås også å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og ordinært årsmøte for samvirkeforetak. Høringsfristen er 19. mai, og beslutning og ikrafttredelse ventes raskt etter det.

Kilde: Skatteetaten , Regnskap Norge

Arbeidsgiveravgift

Regjeringen har fremmet forslag om en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgifen med 4 prosentpoeng for mai og juni 2020.

Fastsetting av reduksjonen foreslås gjennomført ved at arbeidsgiver innberetter arbeidsgiveravgiften med ordinær sats som skatteetaten korrigerer før avgiften forfaller til betaling. Forslaget omfatter også arbeidsgiveravgift som er innberettet i andre termin med full sats for sykepenger eller lønnskompensasjon som refunderes fra NAV i tredje termin. Forslaget omfatter arbeidsgiveravgiften etter særlige satser for visse utsendte arbeidstakere fra USA og Canada.

For Nord-Troms og Finnmark som har 0-sats (sone IV), foreslås et lønnstilskudd som svarer til fire prosent av lønnsgrunnlaget.  Det er foreslått en avgrensing mot beløp på mindre enn kr 1000.  Arbeidsgiverne behøver ikke sende inn søknad om tilskudd. Skatteetaten vil beregne og utbetale tilskuddet ut fra innsendte a-meldinger for tredje termin 2020. Tilskuddet vil være skattepliktig etter de alminnelige reglene.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke produkter og tjenester som passer for deg og din bedrift.

Kontakt oss