Tjenester

Vi bidrar med utvikling av en god HR-funksjon og kan blant annet hjelpe deg med

DIN personalsjef

Støtte til ledere på arbeidsgivers side. Avtaler inngås for telefonsparring, på timer, dager, prosesser eller perioder. Vi er der når du trenger oss og deltar med det du ber om!

Rekruttering

Fremdriftsplan, stillingsannonse, kravspesifikasjon og dokumenter til bruk i prosessen.

Deltakelse på intervjuer, referansesjekk, ansettelsesavtaler og stillingsbeskrivelser, pre/on-boarding.

Oppfølging av ansatte

Oppfølging i prøvetid, medarbeidersamtaler og 1-1-samtaler. Oppstår regelbrudd utformes advarsler

Vi støtter arbeidet med de krevende, men nødvendige samtalene. Kompetansekartlegging og – utvikling.

Permittering og nedbemanning, samt stillingsendringer

Må du endre bemanningen i bedriften følger vi deg gjennom lovkrav, info-møter, drøftingsmøter og opplysninger til f.eks. NAV. Det er også lovkrav hvis en ansatt skal gjøre et vesentlig jobb-skifte innenfor bedriften.

Oppsigelsesprosesser

Ved oppsigelse fra arbeidstaker bør du ha sluttsamtale og off-boarding som kan gi et godt rykte til nye søkere.

Oppsigelser fra arbeidsgiver er ikke fort gjort, feil her kan koste dyrt. Grunnlaget kan være så mangt, men du må ha orden på advarsler, drøftingsmøter, oppfølginger og samtaler ført i protokoll/referater og tilslutt korrekt oppsigelsesbrev.

Vi har kontakt med gode advokater som kan bistå i en prosess om det skulle bli nødvendig.

Sykefraværsoppfølging og sykefraværsarbeid i bedriften på vegne av arbeidsgiver

Det viktig å være tidlig ute med oppfølgingen. Vi støtter deg i samtaler, dialogmøter, avklaringsmøter, utforming av handlingsplaner, kontakt med lege, NAV, tilretteleggingsvurdering og diverse dokumentasjon. Du sparer penger ved å holde ansatte på jobb og ha gode rutiner for oppfølging. Forebygging av sykefravær er viktig, kan inkludere holdningsarbeid.

Arbeidstidsordninger

Vi loser deg gjennom gjennomsnittsberegninger, unntaksregler, overtid, merarbeid, og hva gjelder for hjemmekontor?

Ekspertbistand

Vi legger til rette slik at du kan søke dekning for Ekspertbistand hos Nav.

Ekspertbistand er omfattende og gjelder for de kompliserte tilfellene der dere har utfordringer med å finne løsninger. Dette kan inkludere KOF (funksjonsvurdering (fysioterapi), Ericsson coaching/1-1-samtaler med realitetsorientering, tilretteleggingstiltak og avklaring - gjerne i samarbeid med Nav. Det utarbeides en rapport som benyttes i refusjonssøknad til Nav.

Lage rutiner i bedriften (gir forutsigbarhet for arbeidstaker og handlekraft for arbeidsgiver)

Vi utarbeider struktur fra A-Å for sykefraværsoppfølging, Akan-rutiner, vi kan lage din personalhåndbok og ditt arbeidsreglement, ansettelsesavtaler og oppfølging i prøvetid.

GDPR

Vet dine ansatte hva personvern er og hva det betyr for dem og deg som arbeidsgiver? Vi hjelper slik at databehandling i bedriften er forsvarlig, lager rutiner og følger opp ved behov.

Årshjul for HR-aktiviteter

Det er trygt å ha en handlingsplan, med f.eks. fastsatt tid for når gjennomføre medarbeidersamtaler, strategiarbeid, utviklingsfokus, HMS-arbeid, du kan implementere handlingsplanen fra BHT her.

Veiledningsmateriell

Vi kan sammen med deg lage oppsett og materiell for gjennomføring av kurs og veiledninger for dine ansatte/ledere innen tema som kommunikasjon, medarbeidersamtaler, fraværsoppfølging, konflikthåndtering, arbeidsmiljø og ansettelsesprosessen.